Vedtægter

Old Tigers

NIVÅ GOLF

§1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er: Seniorklubben Old Tigers, i daglig tale: Old Tigers.
Old Tigers er en klub i klubben under Nivå Golf Klub.
Old Tigers hjemsted er Fredensborg kommune.
Old Tigers blev stiftet den 9. september 2002.

§2. Formål
Det er Old Tigers formål at arrangere:
• golf for seniorspillere året rundt på Nivå Golfs baner,
• ture til andre golfbaner i ind- og udland,
• golfmatcher og andre golfrelaterede arrangementer.

§3. Medlemmer
Som medlem kan kun optages personer, der er medlem af Nivå Golf Klub, og som er fyldt 60 år.
Medlemsskab opnås ved at oplyse navn, adresse, telefonnummer samt e-mail adresse til klubbens formand
samt at indbetale kontingent til Old Tigers kontingent konto.
Kontaktoplysninger findes på Old Tigers hjemmeside (link fra Nivå Golfs hjemmeside).
Medlemskabet ophører formelt ved årsskiftet, men forlænges automatisk ved indbetaling af kontingent for det kommende år.
Gæster kan komme i betragtning som deltagere på golfture, hvis disse ikke bliver fuldtegnede af medlemmer af Old Tigers.

§4. Ledelse
Old Tigers ledes af en bestyrelse, som ud over en formand udgøres af 5-7 medlemmer.
Formanden og de menige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen blandt Old Tigers medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Old Tigers tegnes af formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper med inddragelse af menige medlemmer af Old Tigers til varetagelse af specifikke opgaver.

§5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes i Fredensborg kommune hvert år inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel pr. e-mail til samtlige medlemmer.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Behandling af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand (i lige år).
8. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år).
9. Valg af 1-2 suppleanter (for 1 år).
10. Valg af revisor (for 1 år).
11. Eventuelt.

Ad. punkt 5:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål om generalforsamlingens lovlighed, sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Ethvert medlem er stemmeberettiget. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt.
Et medlem kan dog højst repræsentere 1 fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
Generalforsamlingsbeslutninger kræver simpelt flertal.
Vedtægtsændringer kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Der udarbejdes et beslutningsreferat, som underskrives af dirigenten og et medlem af bestyrelsen.
Beretning, regnskab og referat lægges på Old Tigers hjemmeside.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt eller såfremt mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette. Begæringen skal motiveres og fremsættes skriftlig til formanden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at en motiveret begæring herom er modtaget.

§6. Økonomi
Old Tigers regnskabsår følger kalenderåret. Der udarbejdes særskilt regnskab for Old Tigers rejseaktiviteter. Regnskaberne revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§7. Opløsning
Beslutning om Old Tigers opløsning kræver for at være gyldig, at mindst 3/4 af klubbens medlemmer er til stede på en generalforsamling, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslag om klubbens opløsning.
Såfremt forslaget ikke kan opnå det tilstrækkelige flertal kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal og uanset antal fremmødte medlemmer.
Ved Old Tigers opløsning tilfalder klubbens aktiver et af den opløsende generalforsamling vedtaget formål.

§8. Datering
Således senest ændret på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2022.