Vedtægter

Herreklubben

NIVÅ GOLF

§ 1: Klubbens navn

Klubbens navn er HERREKLUBBEN Nivå Golf Klub (i daglig tale Herreklubben)

§ 2: Klubbens formål

Herreklubben har til formål at samle så mange som muligt af Nivå Golf Klubs herrer til hyggegolf og hyggeligt samvær en dag om ugen samt arrangere ture til andre baner for herreklubbens medlemmer.

§ 3: Klubbens tilhørsforhold
Herreklubben er en klub under Nivå Golf Klub, og skal overholde dennes regler.
§ 4: Klubbens optagelseskrav
Herreklubben optager alle herrer, der er medlem af Nivå Golf Klub med Hcp. max 54 dog højst SPHC på 36, (max 2 ekstra slag på hvert hul) og som anerkender Herreklubbens vedtægter og bestemmelser. Juniorer kan ikke optages i Herreklubben. Ved indmeldelse skal opgives navn og medlemsnummer.
§ 5: Kontingentbestemmelser
Herreklubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingentet. Sidste rettidige indbetalingsdato er medlemmets 1. spilledag.
§ 6: Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Herreklubbens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en lovændring. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal, og skal for at være lovlig, indkaldes skriftlig med 8 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt skriftligt til Herreklubbens bestyrelse senest 3 dage inden generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning over det forløbne år
3. Regnskab for det forløbne år
4. Aktivitetsplan for den kommende sæson
5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
8. Eventuelt
§ 7: Klubbens ledelse
Herreklubben ledes af bestyrelsen, bestående af formand, næstformand, kasserer og et menigt medlem.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv.
Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for en 2 årig periode.
Revisor og suppleanter er på valg hvert år.
§ 8: Bestyrelsens kompetence
Bestyrelsen tegner Herreklubben
§ 9: Revisor
Revisoren skal mindst 1 gang årligt gennemgå og påtegne det samlede regnskab, og påse, at beholdningerne er til stede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.
§ 10: Suppleanter
Suppleanter til bestyrelsen indtræder i bestyrelsen ved frafald. Suppleanterne assisterer efter behov ved afvikling af turneringer og ved arrangementer.
§ 11: Stemmeberettigelse
Man er stemmeberettiget til generalforsamlingen, når man har betalt kontingent til Herreklubben året før og man samtidig ikke er i restance til Nivå Golf Klub.
§ 12: Ophør af medlemskab
Medlemskab ophører automatisk ved manglende kontingent betaling eller udmeldelse af Nivå Golf Klub.
Eksklusion af medlemmer kan ske når medlemmer ikke retter sig efter klubbens love eller ved ukammeratlig optræden. Eksklusionen foretages af bestyrelsen i.f.m. afholdelse af et bestyrelsesmøde. Det medlem, der er under eksklusion har adgang til bestyrelsesmødet, og skal underrettes med anbefalet brev. Eksklusionen kan gøres tidsbestemt.
§ 13: Klubbens opløsning
Beslutningen om Herreklubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstra ordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves simpelt flertal. Er halvdelen af klubbens medlemmer ikke tilstede indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er bestemmende uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede. I tilfælde af opløsning, skal den formue, der er i behold, uddeles til det på generalforsamlingen vedtaget formål.
§ 14 Turneringsbetingelser
Turneringer afholdes i henhold til den ved generalforsamlingen besluttede aktivitetsplan. Turneringsfee skal betales inden turneringerne påbegyndes.
Der spilles i minimum 2 rækker og matchbetingelserne sættes af Herreklubbens bestyrelse.
Deltagelse i turneringerne kan foretages på dagen uden for Herreklubbens tildelte tid. For at scoren skal være gældende, skal turneringen gennemføres af mindst 2 gyldige Herreklubmedlemmer.
Der er præmieoverrækkelse til Månedsafslutningerne og Årsafslutningen. Er en præmievinder ikke tilstede ved præmieuddelingen, skal vedkommende selv sørge for, at der er en anden tilstede, som kan modtage præmien eller præmierne i hans sted. Uafhentede præmier tilfalder Herreklubben.