Vedtægter

Dameklubben

NIVÅ GOLF

Klubbens navn og tilhørsforhold.

Klubbens navn er Nivå Damerne. Nivå Damerne er en klub under Nivå Golf Klub og skal overholde dennes regler.

Klubbens formål

Klubbens formål er at arrangere matcher på egen og andre baner for klubbens medlemmer og styrke det sociale samvær.

Spillesæsonen, der går fra omkring 1. maj til 30. september, indledes med et informationsmøde før sæsonstart.

Optagelsesbetingelser
Som medlem af Nivå Damerne skal man være fyldt 19 år samt være medlem af  Nivå Golf Klub med spilleret på Løvbjerggård.
Nye medlemmer skal max. have 54 i handicap, men der spilles i løbende turneringer ud fra handicap 42.
Kontingentbestemmelser
Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Sidste rettidige indbetalingsdag er 15. marts.
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af oktober. Indkaldelse sker ved E-mail til medlemmerne samt offentliggøres på Nivå Damernes hjemmeside senest 3 uger inden generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt (evt. E-mail) til Nivå Damernes bestyrelse senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på samme måde, når bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer begærer det.
Til en generalforsamlingsbeslutning kræves simpelt flertal, uafhængigt af antal fremmødte. Ved vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Stemmeberettigede er medlemmer, der ikke er i restance til Nivå Damerne.
Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Regnskab for det forløbne år (offentliggøres på hjemmesiden 1 uge før generalforsamling)
 4. Indkomne forslag (skal være indsendt skriftligt (evt. E-mail) til Nivå Damernes bestyrelse senest 14 dage inden generalforsamlingen)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse
  – På lige år vælges 3 (2) medlemmer
  – På ulige år vælges 2 medlemmer
 7. Valg for 1 år af bestyrelsessuppleant samt revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, dog således at 2 medlemmer ved vedtægternes ikrafttræden vælges for 1 år.
Der skrives et beslutningsreferat, som underskrives af dirigenten og et af bestyrelsens medlemmer.
Klubbens ledelse
Bestyrelsen består af 4-5 medlemmer, som konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer og menige medlemmer. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
Klubbens opløsning
Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling. Hertil kræves at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at forslaget vedtages med simpelt flertal. Er mindre end halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er gældende uanset antal fremmødte.
Ved opløsning af Nivå Damerne tilfalder eventuelle midler Nivå Golf Klubs juniorer.
Nivå den 6. oktober 2010
Ændret den 10. oktober 2018
Ændret den 9. oktober 2019
Ændret den 27. oktober 2021
Ændret den 26. oktober 2022