Regel- og Handicapudvalg

Materiale fra regelaftener

MED LARS-KRISTIAN SODE

Har du deltaget i en af regelaftenerne med Sode, kan du her finde powerpoint showet fra den pågældende aften. Slideshowet fra regelaftenen for elite og region kan også findes her.

Powerpoint fra regelaften

Powerpoint fra regelaften med elite og region (hulspil)

Skal du deltage i DGU turneringer i løbet af året, kan det være en fordel at have læst DGU’s Hardcard:

DGU Hardcard

Generhvervelse

AF EGA-HANDICAP
I henhold til års revisionen er der mange medlemmer der ikke har opnået et EGA handicap.
Spillere, der har et handicap og ikke et EGA handicap, skal være opmærksomme på følgende:
 • handicap forbliver fastlåst. Dvs. regulering op eller ned er ikke mulig.
 • der kan være turneringer, hvor der kræves EGA handicap for at deltage.
 • man kan ikke deltage i Regionsgolf eller Danmarksturneringen.
Så det vil være en fordel at erhverve et EGA handicap.
For at erhverve et EGA handicap, skal spilleren blot spille og aflevere eller registrere 3 tællende runder indenfor 6 uger. Dette gælder for alle med handicap op til 36, dvs. gruppe 1-5. Tællende runder kan være turneringer eller EDS.
Forudsætningen er, at der spilles på hjemmebanen, og at der spilles med sommer teesteder og greens.
DGU har besluttet, at ovenstående ekstraordinært også gælder for de spillere i gruppe 1, der ikke har et EGA handicap.
Hver gang et medlem uden EGA handicap registrerer en tællende score, vil medlemmet automatisk få en besked i Golfbox.
Alle spørgsmål vedrørende handicap, regel- eller etikette henhører under dette udvalg.

Formålene med

REGEL- & HANDICAP-KOMITEEN ER
 • At der blandt alle klubbens medlemmer er en udbredt (fælles og korrekt) forståelse af de gældende golfregler, herunder de lokale regler. Dette gælder såvel de formelle golfregler som de uskrevne etikette regler.
 • At klubbens medlemmer til enhver tid har et retvisende handicap, så man undgår at udsætte sig selv for mistanke om en bevidst fastholdelse af et for lavt handicap, eller så man undgår at have et officielt handicap, som man i praksis ikke er i stand til at spille til.

Mål:

 • at medlemmer med et urealistisk og misvisende HCP (for højt eller for lavt) reguleres, så det passer til deres reelle niveau
 • at håndtere eventuelle tvister og forestå den endelige afgørelse af spørgsmål vedrørende regler
 • at HCP-nøglerne på banerne er mest muligt retvisende
 • Opfyldelsen af målene registreres gennem en opgørelse over de gennemførte tiltag, og herunder den registrerede respons på disse. Endvidere opstiller underudvalget selv indikatorer, som kan tjene til at måle, i hvilket omfang målene er blevet nået.

Indsatser:

 • at Golfreglerne i nødvendigt omfang påpeges og indskærpes over for medlemmerne, således at regler og etikette efterleves på banerne
 • At varetage og bistå med undervisning af nye golfspillere og løbende afklaring af tvister
 • Afholde ca. 2 årlige møder vedr. regler. (Fx mangelfuld overholdelse af reglerne, og hvordan disse påpeges og overholdes / håndhæves.)
 • Udarbejdelse af lokale regler og midlertidige lokale regler; herunder opnå godkendelse af disse hos DGU (efter deres retningslinjer herfor.)
 • Varetage opsætning af banerne i Golfbox
 • At tilpasse fordelingen af hcp-nøglerne (i.h.t. DGUs retningslinjer herfor.)
 • Anvisninger, påmindelser og orientering (gennem klubblad, på hjemmeside, på opslagstavle)
 • Monitorering af handicaps (evt. med udgangspunkt i indberettede scores; scores registreret i turneringer og matches) m.h.p. eventuel regulering.

Udvalgsformand

Lars-Kristian Sode
Tlf.: 4176 3828
regel@nivaagk.dk

Øvrige udvalgsmedlemmer:

Peter Lohse
Bjarne Hansen
Per Hald