Privatlivspolitik

Nivå Golf Klub

GODKENDT AF BESTYRELSEN 31/05-2018

I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Nivå Golf Klub (herefter kaldt NGK) behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af NGK.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af NGK. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

NGK – kontaktinformation

NGK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

NGK kan kontaktes her:

Nivå Golf Klub
Løvbjerggårdsvej 1
2980 Kokkedal
CVR-nr.: 25368029
Telefon: 4914 8888
Mail: klubinfo@nivaagk.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i NGK.
Dine oplysninger behandles således for at kunne betjene dig som medlem i NGK, hvilket omfatter:

 • Orientering om aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad
 • Håndtering af adgang til spil på banen
 • Registrering af scores
 • Turneringsplanlægning og -afvikling
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer
 • Administration af fritspilsaftale(r)
 • Registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside og i klubhuset
 • Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • Oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder
 • Hvis du som frivillig indtræder i klubbens bestyrelse, i en bestyrelse i en af klub-i-klubben, eller i et udvalg, vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er udøvelse af den idrætsaktivitet (golf), som du selv har ønsket at deltage i og, som er nærmere beskrevet under formålet ovenfor. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

 • Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub og golfhandicap. For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

 • Greenfee gæster

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som hjemklub og golfhandicap.

Deling af dine persondata

Vi videregiver i nødvendigt omfang personoplysninger til følgende modtagere:

 • Golfbox
 • Nivå Golf Center A/S
 • Probox
 • E-conomics
 • Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
 • Andre medlemmer i klubben, når dette tjener et golfmæssigt formål
 • Dansk Golf Union, som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF), til varetagelse af golfsportens interesser og udvikling
 • Politiet når vi indhenter børneattester
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.

Overførsel af persondata til modtagere i tredjelande

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.
Klubben har sammen med Nivå Golf Center en Facebook-profil til kommunikation om resultater, arrangementer, resultater, nyheder m.v.
Det står vores medlemmer frit for at tilgå Facebooksiden. Dette sker på baggrund af egen accept af Facebooks vilkår for håndtering af persondata, og NGK tager ikke ansvar for, hvilke persondata vores medlemmer angiver i kommunikation med Facebooksiden.

Hvor får vi dine personoplysninger fra

Personoplysningerne behandlet af NGK indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål. Endvidere vil oplysninger om sportslige resultater, frivillige arbejde og lignende, som har potentiel historisk interesse, blive opbevaret i et aflåst arkiv.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.