Teknikudvalg

Koordinerende udvalg

FOR FØLGENDE UDVALG
 • Baneudvalget (se særskilt beskrivelse under Udvalg)
 • Handicap- Regel og Etiketteudvalget (se særskilt beskrivelse under Udvalg)
 • Banekontrol og – Service (se neden for)

Formål

 • At medvirke til stadigt og løbende at forbedre det fysiske anlæg og de baner, medlemmerne i NGK kan spille på
 • At understøtte de vilkår og de forhold, som udgør rammerne for spillet på banerne
 • At sikre sammenhæng imellem de forskellige indsatser, som fra klubbens og fra baneejers side gøres for at forbedre Nivå Golfs anlæg
 • At bidrage til en fælles forståelse blandt banernes brugere m.h.t. spillet på golfbanerne, således at klubbens medlemmer og de øvrige brugere:- kender, forstår og følger de regler for etikette og for god opførsel på banen
 • oplever en sammenhæng mellem indretningen, opsætningen og præsentationen af banen, kender, forstår og følger de regler, som er gældende (generelt og) lokalt for deres spil og
 • At medvirke til, at spillet på banerne fremmes mest muligt
 • At monitorere og løbende efterprøve, at medlemmernes HCP er retvisende

Udvalgsformand

Lars-Kristian Sode

Banekontrol og – Service

FORMÅL
 • At bidrage til, at spillet på banerne fremmes og afvikles – i overensstemmelse med etiketten og de uskrevne regler og med etiketten – så der på banen er et naturligt ”flow”- så de derigennem får en positiv oplevelse af at spille på Nivå Golf
 • – så spillerne oplever, at spillet glider uden uundgåelig ventetid eller afbrydelser
 • – på en sikker og forsvarlig måde
 • – i overensstemmelse med de formelle regler, herunder de lokale regler
 • At sikre, at alle spillere på banerne har et gyldigt grundlag for at spille, herunder
 • har betalt for at spille (greenfee, kontingent)
 • har bestilt en teetid, som er bekræftet og registreret, inden de går ud

Mål

 • at der ikke på banerne findes spillere, som ikke har betalt greenfee
 • at der opretholdes et ”flow” på banerne, hvor spillet fremmes, og hvor ventetider er minimale
 • at runder på Løvbjerggaard gennemføres på max. 4 ½ timer og på Toftegaard på max. 2 timer (begge tidsangivelser er ved 4-bolde i weekends. Idealtiden er hhv. 3:45 og 1:45 for de to baner.)
 • Opfyldelsen af målene registreres ved udarbejdelse af en form for oversigt (statistik) over udvalgte parametre (fx antallet af pågrebne ”gratister”); antallet af ”påtaler/anvisninger” (vedr. langsomt spil / lukke igennem etc.); andre tilsvarende indikatorer, som underudvalget finder relevante for selv at kunne monitorere fremdriften og for at kunne rapportere tilbage herom til Teknikudvalg (og bestyrelse.) En supplerende indikator for målopfyldelsen kan fås gennem Golfspilleren i Centrum.

Indsatser

 • Udøvelse af banekontrol:
 • Som en ”starter-”funktion, dvs. kontrol (ved starterhuset og 1. tee-steder) af, at de bolde, som går ud på banerne, på forhånd er registreret; har betalt greenfee; har de nødvendige forudsætninger for at gå ud på banen (hcp.); at teetiderne overholdes, så der imellem boldene er den hensigtsmæssige afstand for at skabe et naturligt ”flow”
 • Som ”kørende” kontrol ude på banen (af, at der ikke opstår ”huller” imellem boldene, uden at bolden lukker igennem; at en bold ikke udviser langsomt spil eller anden uønsket adfærd, som kan være til gene for de efterfølgende (eller andre) bolde)
 • Evt. tilrettevisning og anvisning i fornødent omfang i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. (Eksempelvis rivning i bunkere; river efterlades i bunker; opretning af nedslagsmærker på greens; fjernelse af tees på teesteder; opsamling af skodder, affald etc.)
 • Sanktionering (i nødvendigt omfang) ved overtrædelse af reglerne
 • advarsel (fx i tilfælde af gentagent langsomt spil)
 • indberetning til shoppen (ved spilleres vægring ved at følge anvisninger og henstillinger)
 • i særligt grelle tilfælde bortvisning (og automatisk indberetning) (fx manglende betaling af greenfee eller grov og uacceptabel adfærd på banen).
 • Banekontrollen udføres i en positiv og konstruktiv ånd, så spillerne på banerne, det være sig medlemmer eller greenfee-gæster, oplever banekontrollen som en venlig, velmenende funktion, som søger at fremme den ønskede adfærd, og som udøver sit virke på en sober og assertiv måde.
I praksis fastlægger underudvalget en konkret plan for banekontrol. Det synliggøres, hvilke personer der er autoriseret til at udføre banekontrollens arbejdsopgaver.
I det interne arbejde kontakter den ansvarlige for underudvalget de frivillige og sikrer gennem informationsmøder, og afstemning med Teknikudvalgets formand, at alle følger de fælles fastlagte retningslinjer.
Over for spillerne på banen præsenterer banekontrollen sig på en måde, så det er synligt, at den udøver ”banekontrol”.
Der ydes desuden baneservice, som kan bestå i salg af små-artikler til brug for spillet samt mad og drikkevarer.

Udvalgsformand

Lars-Kristian Sode (konstitueret)