Medlemsudvalg

Formålene

MED MEDLEMSUDVALGET ER
 • At give klubbens nye medlemmer en positiv oplevelse af
 • at være velkomne og vel modtaget
 • at føle sig godt informeret
 • at opnå kendskab til de muligheder, som findes for at deltage i træning, turneringer, sociale arrangementer
 • at finde andre medlemmer at spille med
 • at blive motiverede til at forblive medlemmer i klubben
 • at man føler sig inkluderet, dvs. modtager invitationer og opfordringer til at deltage (i ”klubber i klubben”; i turneringer m.v.)

Yderligere formål

 • (For frivilligeudvalget:)
At få frivillige til at deltage i de forskellige underudvalgs arbejdsopgaver, og herunder at bistå dem, så deres kompetencer udnyttes optimalt.
 • (For festudvalget:)
At der i Nivå Golf Klub findes og udvikles et godt og aktivt socialt miljø som giver medlemmerne forskellige varierede muligheder for at mødes, såvel på som uden for selve golfbanen; bl.a. i form af arrangementer og festlige sammenkomster i forbindelse med turneringer, sæson- eller årstidsbestemte arrangementer.

Mål

FOR INDSATSEN

Målene er:
 • at nye medlemmer oplever at være velkomne, føler sig informerede og hurtigt opnår kendskab til de forskellige muligheder, de tilbydes som medlemmer.
 • at antallet af bestående medlemmer fastholdes, og at de nye og ”nyere” medlemmer forbliver medlemmer
Opfyldelsen af målene kan måles gennem direkte tilfredsheds-undersøgelser samt gennem Golfspilleren i Centrum.
En vigtig indikator er udviklingen i antallet af medlemmer. En anden indikator er deltagerantallet (og udviklingen heri) i de arrangementer, som udvalget (og arbejdsgrupperne herunder) afholder.

Indsatser

 • Anvende de kendte (succesfulde) virkemidler:
– arrangementer målrettet nye medlemmer
– info-møder (om muligheder (Old Tigers, Herreklub, Dameklub)
– turneringer, træf
 • Afprøve nye ideer og tiltag, som kan imødekomme de nye medlemmers ønsker og behov – i dialog med de nye medlemmer, så deres inputs og forslag inddrages.
 • Etablere, fastholde og udbygge et netværk af frivillige, som aktivt deltager og bistår ved gennemførelse af arrangementer og turneringer. Herved etableres samtidig relationer mellem bestående og nye medlemmer, så de nye medlemmer hurtigere får opbygget deres eget netværk, både til andre nye medlemmer og til bestående medlemmer.
 • Tage højde for de forskellige behov hos de nye medlemmer, afhængigt af disses køn, alder, erfaring (helt nye i golfspillet, eller med registreret handicap) osv.
Som en del af Medlemsudvalget indgår Begynderudvalget. Se nærmere herom på udvalgets egen side.

Frivillige-udvalget

MÅLENE ER
 • at de frivillige motiveres og fastholdes
 • at de, der tilbyder deres assistance, også får mulighed for at bruge deres kompetencer

Opfyldelsen af målene måles gennem udviklingen i antallet af frivillige, samt en indhentning af tilbagemelding (feedback) fra korpset af frivillige ved sæsonens slutning.

Indsatser:

 • Rekruttere frivillige og planlægge og gennemføre brugen af disse ressourcer til gennemførelse af de planlagte aktiviteter.

Sidst, men ikke mindst, indgår Festudvalget:

Mål for indsatsen

Målene er:
 • at der gennemføres et socialt arrangement/sammenkomst i forbindelse med minimum én turnering
 • at der desuden afholdes en eller flere fester/sammenkomster, som ikke er knyttet til en turnering
 • at der gennemføres et særligt arrangement i forbindelse med klubbens jubilæer
Opfyldelsen af målene sker gennem registrering af de afholdte arrangementer sammenholdt med tidligere års afholdte arrangementer, samt udviklingen i tilmelding og deltagerantal m.v.

Indsatser

 • Arrangere de planlagte sammenkomster
 • i forbindelse med turneringer
 • øvrige arrangementer

Udvalgsformand

Torben Randrup
randrup.torben@gmail.com