Baneudvalg

Formålene

MED BANEUDVALGET ER

– i samarbejde med baneejer:

 • At banen fremstår i præsentabel og velplejet stand, samt at der er sammenhæng mellem baneguide, de opstillede tavler over baneforløb og selve banen
 • At skabe en fornuftig sammenhæng imellem banens sværhedsgrad, længde, antal af hazarder m.v., og klubbens medlemmer på deres forskellige spillemæssige niveauer
 • At de etablerede hazarder får de ønskede markeringer, således at der ikke opstår tvivl om baneforløbet

Mål

 • at banen af brugerne ( i første række klubbens medlemmer) opleves tilfredsstillende
 • at der består en løbende og konstruktiv dialog mellem klubben og baneejer om de ovenfor anførte forhold
 • at der fra klubben løbende frembringes forslag til forbedringer og konstruktiv kritik
 • at banernes opsætning løbende kontrolleres, således at det ikke giver anledning til klager
 • at baneinventarer er funktionelt og synligt; at baneguide og skilte er retvisende for banens opsætning, samt at markeringer er i h. t. gældende regler
 • at hastighed på greens, klipning af rough, klipning under træer, samt den øvrige beplantning, er tilpasset anlægget
 • at de enkelte hullers opbygning er optimeret
 • Opfyldelsen af målene sker bl.a. gennem registrering af feedback fra medlemmer: I praksis ved et begrænset antal indkomne klager over baneforløb, markeringer og baneguide/infotavler m.v.

Indsatser

 • Løbende dialog med baneejer og med chefgreenkeeperen vedr.banens opsætning og de enkelte hullers opbygning
 • mulighederne for forbedringer og udvikling af banen
 • banens pleje og vedligeholdelse
 • At bistå med opsætning af banen
 • At bistå ved udarbejdelse af baneguide og de opstillede tavler over baneforløb
 • Formidling af ønsker og forslag fra klubbens medlemmer (og bestyrelsen) til baneejer og chefgreenkeeper
 • Tilsvarende formidling af meldinger, henstillinger og forslag fra baneejer og chefgreenkeeper (vedr. medlemmernes brug af banen) til medlemmer og bestyrelse
 • Aktiv dialog, som kan tjene til at fremme balancen og den gensidige forståelse mellem de to parter: Baneejer og brugerne (medlemmerne.)

Udvalgsformand

Lars-Kristian Sode
regel@nivaagk.dk

Øvrige udvalgsmedlemmer:

Bente Svenningsen
Kjeld Christiansen
Jørgen Christensen (Elite-truppen)
Erik Groth (Chefgreenkeeper)
Lucas Jackson (NGC)